Artikel 1 Definities

1. Jamie de Leeuw is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites en online marketing, alsmede grafische vormgeving.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die  gebruikt maakt van de Diensten van Jamie de Leeuw en Jamie de Leeuw de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Jamie de Leeuw en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Jamie de Leeuw en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies, webhosting en het ontwikkelen van websites, alsmede alle andere door Jamie de Leeuw ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.jamiedeleeuw.com.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Jamie de Leeuw gesloten Overeenkomsten waarbij Studio Jamie de Leeuw aanbiedt of levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Jamie de Leeuw overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes van Jamie de Leeuw zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met Jamie de Leeuw door middel van e-mail, telefoon of het
contactformulier op de Website. Jamie de Leeuw stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Jamie de Leeuw uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Jamie de Leeuw een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.
3. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Als Jamie de Leeuw een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder
voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Jamie de Leeuw kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Jamie de Leeuw, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Jamie de Leeuw deze schriftelijk bevestigt.
6. Jamie de leeuw bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.
7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Jamie de Leeuw.
8. Indien Jamie de Leeuw een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard.
9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Jamie de Leeuw na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Jamie de Leeuw uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Jamie de Leeuw zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
2. Jamie de Leeuw heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Jamie de Leeuw in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jamie de Leeuw aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Jamie de Leeuw worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jamie de Leeuw zijn verstrekt, heeft Jamie de Leeuw het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Jamie de Leeuw de uitvoering van de Overeenkomst op. Jamie de Leeuw zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
5. De Opdrachtgever dient Jamie de Leeuw tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Jamie de Leeuw geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van een website, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De
aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress theme biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van logo, huisstijl, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De
aanpassingen moeten passen binnen de opties die zijn van de logo schetsen, huisstijl schetsen biedt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient zij daarvoor een apart onderhoudscontract overeen te komen met Jamie de Leeuw.
8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Jamie de Leeuw hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Jamie de Leeuw dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Jamie de Leeuw en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Jamie de Leeuw inmiddels zijn verhoogd, is Jamie de Leeuw gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder
aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Jamie de Leeuw is niet aansprakelijk voor schade die die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Jamie de Leeuw op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Jamie de Leeuw en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat
deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

Artikel 6 Online marketingadvies

1. De door Jamie de Leeuw geboden Diensten, hier bedoelt het online marketingadvies, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Jamie de Leeuw biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Jamie de Leeuw het plan voor Opdrachtgever uitvoert.
2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het
Nederlands of Engels, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.
3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Jamie de Leeuw zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Jamie de Leeuw zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

Artikel 7 Hosting

1. Studio Above biedt een hostingpakket aan. Wat van het pakket verwacht mag worden is in de offerte omschreven.
2. Studio Above adviseert Opdrachtgever over de hostoplossing die het beste bij hem past. Studio Above biedt echter geen garanties. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor zijn eigen keuze.
3. Opdrachtgever dient een vergoeding voor de hosting te betalen. De verschuldigde vergoeding wordt perofferte aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. De vergoeding dient vooruit te worden betaald en omvat het bedrag voor de periode van één (1) jaar.
4. Hosting is slechts mogelijk in de vorm van een jaarabonnement. Het abonnement kan op ieder moment worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging is uitsluitend mogelijk tegen het einde van een kalendermaand. Bij opzegging zal geen restitutie worden gegeven voor de eventueel resterende maanden. Bij het aflopen van het jaarabonnement zal Studio Above Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, waarna Opdrachtgever kan bepalen het abonnement weer met één (1) jaar te verlengen, waarbij zij tevens weer een vooruitbetaling van één (1) jaar zal doen.
5. Studio Above garandeert geen uptime van de hosting en tevens geen maximale hersteltermijn voor de hosting in geval van storing of noodzakelijk onderhoud, alsmede elke andere reden die buiten de macht van Studio Above valt.
6. Opdrachtgever is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor het maken van een backup van zijn gegevens (website en mail). Studio Above is niet aansprakelijk voor dataverlies in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7. Indien Opdrachtgever dit wenst, kan hij Studio Above verzoeken e-mailadressen aan te maken. Opdrachtgever is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het koppelen van deze adressen aan het door hem gebruikte e-mailprogramma op het door hem gebruikte apparaat.
8. Indien tussen Studio Above en Opdrachtgever geen limieten zijn overeengekomen omtrent het gebruik of verbruik van resources, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het aantal GB aan opslag en dataverkeer) is dit gebruik gebonden aan redelijke grenzen. Excessief gebruik, inhoudende gebruik dat buiten de grenzen van normaal gebruik valt, valt niet binnen het door Studio Above aangeboden hostingpakket. Hetzelfde geldt voor websites met een extreem hoge traffic. Studio Above is degene diebepaalt of gebruik aan te merken is als excessief gebruik en zij is gerechtigd om, in geval er sprake is van excessief gebruik, de extra kosten die daardoor ontstaan, alsmede de door Studio Above gemaakte administratiekosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Studio Above kan er ook voor kiezen de
beschikbaarheid van resources te beperken tot normale proporties. Indien Opdrachtgever zijn gebruik niet beperkt na een door Studio Above
gestuurde schriftelijke waarschuwing, is Studio Above gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een tekortkoming aan de zijde van Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever meer verbruikt dan oorspronkelijk tussen hem en Studio Above is overeengekomen, is Studio Above gerechtigd de
alsdan door Opdrachtgever gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 Onderhoudscontracten

1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoelt de website, is Opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk voor de website. Opdrachtgever kan
echter met Studio Above een aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website, een onderhoudscontract.
2. Studio Above zal hierbij de website van Opdrachtgever op een structurele basis controleren op updates. Indien er nieuwe updates voor de website beschikbaar zijn, zal Studio Above een back-up maken van de website en de updates uitvoeren. Na de updates zal een nieuwe back-up worden gemaakt. Studio Above zal het hiervoor genoemde alleenuitvoeren onder de voorwaarde dat door Opdrachtgever toegang is verleend tot het webhostingpakket/account om een back-up te maken in Direct Admin of CPanel.
3. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens tijdens de backup, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9 Strippenkaarten

1. Opdrachtgever kan naast een offerte voor een losse opdracht ook gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart omvat een aantal werkuren van Studio Above die Opdrachtgever kan gebruiken voor verschillende Diensten. Opdrachtgever kan zelf bepalen welke Diensten hij wil, mits de Dienst past in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart. Studio Above is gerechtigd de uitvoering van een Dienst te weigeren indien zij van mening is dat de Dienst het aantal uren op de strippenkaart zal overschrijden.
2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden na factuurdatum. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald op een manier zoals in artikel 12 omschreven.
3. Indien Opdrachtgever zijn strippenkaart niet opmaakt binnen de twaalf (12) maanden, zullen de nog overgebleven uren komen te vervallen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overgebleven uren.
4. Indien Opdrachtgever in de laatste maand van deze twaalf (12) maanden een Dienst verricht wil hebben die een groot aantal uren van de strippenkaart beslaan, kan Studio Above niet garanderen dat de Diensten binnen het tijdsbestek van de twaalf (12) maanden kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de Overeenkomst

1. Studio Above is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Studio Above goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is Studio Above bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Studio Above gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Above vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Above op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar opzegt maar een jaarlijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 11 Annulering en bedenktermijn

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Studio Above de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.
2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn.
3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Studio Above.
4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening
worden gebracht.

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. Studio Above heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
3. De Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het hostingpakket en het onderhoudspakket worden jaarlijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in  de valuta die is gefactureerd of per direct via IDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Studio Above mede te delen.
6. Studio Above is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Studio Above gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de overeenkomst op te schorten.
7. Studio Above verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Studio Above Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
8. Studio Above is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.
9. Studio Above is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Studio Above en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.
10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is als dan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
11. Indien Studio Above besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het
uitvoeren van de Overeenkomst. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
2. De Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Studio Above is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt.
3. Studio Above is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.
4. Studio Above is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.
5. Studio Above is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Studio Above aangebrachte wijzigingen of implementaties.
6. Studio Above is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Studio Above is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.
8. Studio Above is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Studio Above (hacken).
9. Indien Studio Above aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Studio Above met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Studio Above is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Above voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Studio Above gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
12. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Above voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van
Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van  de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Above.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Studio Above, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: nietnakoming van een derde, ziekte van personeel van Studio Above zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Studio Above of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Studio Above overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Studio Above heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Studio Above is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of
waarvan Studio Above redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Studio Above verstrekte gegevens, waarvan Studio Above aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
3. Studio Above en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit  schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.
4. Studio Above en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Studio Above, hier bedoelt de website, een niet exclusieve
licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.
2. Studio Above verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Studio Above op de website zijn geplaatst.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Studio Above.
4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.
5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Studio Above in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Studio Above daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 17 Gebruik van derden

1. Indien Studio Above gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is Studio Above gerechtigd de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen. Studio Above is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.
2. Indien Studio Above daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in opdracht van Studio Above.
3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Studio Above vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Studio Above is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 18 Einde van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledige overeengekomen bedrag te worden
betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
2. Studio Above kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Studio Above.
3. Ten aanzien van hostingactiviteiten, zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene voorwaarden, geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een termijn van maximaal drie (3) maanden om zijn website en email elders onder te brengen.
4. Opzegging door zowel Opdrachtgever als Studio Above dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de
ontvangst door de andere partij.

 

ARTIKEL 1       ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht, vervolgopdracht, offerte en overeenkomst, alsmede op elke rechtsbetrekking als gevolg van of in verband daarmee, tussen Anne-Loes Huizing gevestigd aan de Reigerstraat 42 te Enschede (7523 VC), KvK geregistreerd onder nr.: 67012701 (hierna: “Opdrachtnemer”) en de natuurlijke of rechtspersoon (hierna: “Opdrachtgever”) die Opdrachtnemer een Opdracht geeft. Er kan alleen schriftelijk een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.
1.2 Opdrachtnemer verklaart eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever op voorhand niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
1.3 Indien een der bepalingen in deze algemene voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard gelden de overige bepalingen onverkort.

ARTIKEL 2       OFFERTE & PRIJZEN

2.1 Offertes en aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.
2.2 Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 1 genoemde vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen.
2.3 Samengestelde offertes kunnen alleen in zijn geheel aanvaard danwel niet-aanvaard worden. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien hij uitdrukkelijk instemt met de gedeeltelijke aanvaarding. Opdrachtnemer is in dat geval niet gebonden aan eerdergenoemde prijzen in de offerte en gerechtigd een nieuwe offerte te doen uitbrengen.
2.4 Genoemde tarieven in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven. Tarieven kunnen per Opdracht verschillen naar gelang de ervaring en benodigde specialistische kennis.
2.5 In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht.
2.6 Het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever is honorarium verschuldigd zodra Opdrachtnemer met zijn de werkzaamheden is aangevangen.
2.7 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd deze tweewekelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.
2.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.
2.9 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de Opdracht waar Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die Opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Opdrachtnemer.


ARTIKEL 3       TOTSTANDKOMING, WIJZIGING EN OPZEGGING V/D OPDRACHT

3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen komt een Opdracht komt tot stand op het moment dat a) Opdrachtnemer een ondertekende offerte of schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever ontvangt, of b) Opdrachtgever op een andere wijze de aanbieding accepteert, in welk geval Opdrachtnemer de Opdracht per email bevestigd.
3.2  Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze aangepast dient te worden, zullen partijen in overleg de Opdracht wijzigen. Een wijziging van de Opdracht kan een hoger tarief opleveren.
3.3 Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd of beëindigd worden waarna Opdrachtnemer gerechtigd is reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
3.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
3.5 Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt vanwege een der redenen genoemd in het voorgaande lid is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 4      UITVOERING OPDRACHT

4.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever. De Opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.
4.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is zijn verplichtingen uit de Opdracht op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om overeenkomstig artikel 2 lid 7 evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden te factureren.
4.3 Opdrachtnemer kan incidenteel verzoeken om goedkeurig van Opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Opdrachtnemer en/of ontwerpen en/of concepten.
4.4 Opdrachtnemer is niet gehouden wijzigingen van Opdrachtgever voor (gedeelten van) Opdrachten of zaken waar hij reeds zijn goedkeuring voor heeft gegeven, kosteloos door te voeren. Het betreft hier wijzigingen over zaken als kleurstellingen, lay-out, teksten, concepten, enzovoort. Het vorengaande geldt voor niet voor wijzigingen die redelijkerwijs niet eerder door Opdrachtgever voorzienbaar waren, zoals fouten in de achterkant van de website.
4.5 Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht.

ARTIKEL 5       BETALING

5.1 Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer zijn gebruikelijke uurtarief bij Opdrachtgever in rekening.
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden het honorarium en de daarbij komende kosten tweewekelijks gefactureerd.
5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van een voorschot zoals vermeld in artikel 2 lid 8 dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te geschieden.
5.4 Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 3 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer.
5.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer besteed aan de invordering van verschuldigde bedragen van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.

ARTIKEL 6       RECLAMES / GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beëindiging of afronding van de Opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.

6.2 Ingediende reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
6.3 Indien er sprake is van een gebrek zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn – naar keus van Opdrachtnemer – vervangen of herstellen. Opdrachtnemer is niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van onjuiste informatie verschaffing door Opdrachtgever, danwel na gegeven goedkeuring zoals omschreven in artikel 4 lid 3, of na de termijn genoemd in lid 1 zijn ingediend.
6.4 Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege Opdrachtgever.
6.5 Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van handelen of nalaten in de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer op uitdrukkelijke instructies / wensen / aanwijzingen van Opdrachtgever.
6.6 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, et cetera geleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten.
6.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen, en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer vervaardigde eindproduct(en).
6.8 Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
6.9 Indien en voor zover Opdrachtnemer toch in enige mate aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Opdracht heeft ontvangen waarbij voor opdrachten met een langere doorlooptijd de aansprakelijkheid maximaal is beperkt tot het declaratiebedrag van de laatste maand.
6.10 Opdrachtnemer is gerechtigd (een deel van) werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te laten voeren door derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen of problemen met web hosting.

ARTIKEL 7       INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als films, schetsen, tekeningen, software, ontwerpen, ideeën, concepten websites et cetera liggen ten alle tijden bij Opdrachtnemer en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.
7.2 Het is Opdrachtgever verboden materiaal ontworpen of gemaakt door Opdrachtgever te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor een ander doel dan met Opdrachtnemer is overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
7.3 Opdrachtnemer behoud zich het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als Auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van door Opdrachtnemer verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt of gebruikt.
7.5 Opdrachtnemer is niet verplicht bronbestanden van video, fotografie of andere producten die zijn gecreëerd door Opdrachtnemer vrij te geven, tenzij dit voorafgaand van het project schriftelijk overeengekomen is.

ARTIKEL 8       SLOTBEPALINGEN

8.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de Opdracht over en weer zijn verstrekt
8.2 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Opdrachtnemer niet worden toegerekend.
8.3 Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
8.4 Op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Opdrachtnemer.